การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท