การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น