การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองด้วยการเลื่อนระดับการสืบเสาะหาความรู้วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์