ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

blended learningcompetencyDesign-Based LearningDigital LearningEFLEnglish TeachingEthicsFollow-up StudyInformation and Technology in EducationInquiry-based STEMLower Secondary LevelOnline Learningphysical and health educationprofessional developmentscienceScience Educationscience process skillsscience student teacherssecondary science teachersSmall schoolssocial constructivismThai LaborsWeb 2.0กระบวนการการจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้การถอดบทเรียนการบูรณาการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนภาษาอังกฤษการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนการสอนการสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาความคิดเชิงออกแบบความคิดสร้างสรรค์ความพึงพอใจความยากของข้อสอบความสามารถในการจัดการเรียนรู้ค่ายคณิตศาสตร์ค่ายภาษาอังกฤษคุณลักษณะอันพึงประสงค์เจตคติต่อวิชาชีพครูชุมชนท่องเที่ยวทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการพูดทางหลวงพิเศษเทคโนโลยีเทคโนโลยีการศึกษานวัตกรรมนวัตกรรมการศึกษานักเรียนผู้สูงอายุนิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนวคิดการออกแบบแนวทางบทบาทผู้บริหารบทเรียนหนึ่งประเด็นบริการประถมศึกษาปัจจัยความสำเร็จปัญหาผลการทดสอบทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เชี่ยวชาญผู้สูงอายุฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพัฒนาพัฒนาครูฟิสิกส์ภาคกลางภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยุทธศาสตร์รูปแบบการจัดการความรู้รูปแบบการสอนแรงจูงใจโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กโลจิสติกส์วิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาสถานการณ์จำลองสถานศึกษาสมรรถนะความเป็นครูสะเต็มศึกษาหลักสูตรหลักสูตรและการสอนห่วงโซ่อุปทานองค์กรแห่งการเรียนรู้อุปสรรค

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ฝ่ายหลักสูตรจัดการเรียนรู้

E-Mail: feduktc@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1898 ext. 139

ดร. สุภิญญา ปัญญาสีห์, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: suphinya.pa@ku.ac.th

Tel.:


Persons (ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 138 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 108 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 262 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 153 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 109 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 31 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 20 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)