การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3