การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานร่วมกันในการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านการออกแบบของนิสิตครูวิทยาศาสตร์