การสร้างประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เรื่องแสงและการมองเห็น