การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0