Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2538
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2549
  • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2559

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2021 การศึกษาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ชนิดสวิตซ์รีลัคแตนซ์โดยใช้ตัวควบคุม dSPACE หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 0 0 0
2021 แขนกลควบคุมด้วยพีแอลซี หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยกระบวนการบำรุงรักษาตามความเสี่ยง (Risk Based Maintenance) ของอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 11 19 0 0
2020 อินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด 3 เฟส แบบที ที่มีความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2019 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์และพิกัดของโหลดสำหรับติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ด้วยสัญญาณพีดับเบิ้ลยูเอ็ม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2018 การลดฮาร์มอนิกสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 17 ระดับ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 เครื่องผสมและอัดก้อนเชื้อเห็ด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การประมาณค่าแรงบิดของมอเตอร์ชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2015 การศึกษาเทคนิคการมอดูเลตความกว้างของพัลส์หลายคลื่นพาหะสำหรับอินเวอร์เตอร์ 7 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2015 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 ระบบสะสมพลังงานฟลายวีลด้วยเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ หัวหน้าโครงการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา 1 4 0 0
2014 การควบคุมความถี่ของอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายกระแสสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
2013 แบบจำลองของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ทำงานในโหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้การทรงตัวสำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2011 ไฮบริดอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด 3 เฟส 5 ระดับ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2010 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2010 รถไฟฟ้า 2 ล้อ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 โครงการพัฒนาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 มิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งสามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเติมเงิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 เตาหลอมแบบหนี่ยวนำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 หุ่นยนต์คัดแยกวัตถุโดยการประมวลผลภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 11 0 0
2019 โครงการวิจัยกระบวนการบำรุงรักษาตามความเสี่ยงของหม้อแปลงกำลัง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
2019 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยระบบหล่อลื่นแบบละอองน้ำมัน PTTGC#4 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
2015 โครงการจัดทำดัชนีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 0 0 0 0
2014 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม ผู้ประสานงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2014 โครงการวิเคราะห์และจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
2013 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 5 0 0
2012 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2011 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 2 0 0
2009 โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้พลังน้ำนำร่อง ผู้ร่วมวิจัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 2 0 0