โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้พลังน้ำนำร่อง

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, "The Estimation of Current Energy in the Andaman Sea", European Journal of Scientific Research, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2012, หน้า 306-316
Publish Year National Conference 2
2013 exนายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, exนายสาธิต พงษ์ดวง, "การศึกษาวิเคราะห์ตำแหน่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่เหมาะสมด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, inนายเขื่อน อินทรสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบกังหันน้ำแกนนอนแบบน้ำไหลอิสระสำหรับประตูระบายคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", ประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 , 22 - 23 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย