การศึกษาวิธีการควบคุมเอสอาร์จีสำหรับประยุกต์ใช้พลังงานลม

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Energy Conversion Loop of SRGs in High-Speed Operation using Simplified Mathematical Model", International Review of Electrical Engineering, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 401-409
Publish Year National Conference 2
2022 exศุภรัตน์ วิศวกรสกาว, inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "วิธีการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่านแบบไร้เซนเซอร์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 14 (ECTI-CARD 2022), 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2022, ลพบุรี ประเทศไทย
2022 exชัยกร ชารีแก้ว, inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านโดยใช้ตัวควบคุมตรรกศาสตร์คลุมเครือ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 24 สิงหาคม 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย