การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม

Publish Year National Conference 5
2017 exสมัชชา สายแสงจันทร์, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แรงดันตกชั่วขณะในระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ เมื่อเกิดความผิดพร่องในระบบส่ง 115 กิโลโวลต์", การประชุมวิชาการไอเทคคอน ครั้งที่ 3 , 20 - 21 กรกฎาคม 2017, มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัชฎาพร คำภู, "ศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการตอบสนองด้านโหลดในภาคอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8, 27 - 29 กรกฎาคม 2016, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพในการลดค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวรัชฎาพร คำภู, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการการตอบสนองด้านโหลดในกล่มโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเคมีภัณฑ์", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, ตรัง ตรัง ประเทศไทย
2014 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัชฎาพร คำภู, "การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโลหะประดิษฐ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย