อินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด 3 เฟส แบบที ที่มีความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมต่ำ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "Analytical Method of Switching Angles for Harmonic Mitigation at High Levels of 3-Phase T-type Inverter", International Review of Electrical Engineering (IREE), ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 385-397
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "อินเวอร์เตอร์หลายระดับแบบที 19 ระดับ 3 เฟส ที่มีความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมต่ำ", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 189-203
Publish Year National Conference 1
2020 exนายพิริยะ สาราเอก, inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการควบคุมเอสอาร์จีโดยใช้ตัวควบคุม dSPACE", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย