Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
  • M.Agr.Sc.(Biological Mechanisms and Functions), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2547
  • Dr.Agr.Sc.(Biological Mechanisms and Functions), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2551

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 5 3 2 0
2019 ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2018 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 2 0
2016 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 10 2 0 0
2020 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2019 การแยกสารออริซานอลที่มีมูลค่าสูงจากรำข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การผลิตแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2019 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ส้มกบ : การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านเอดส์ การแยกและวิเคราะห์โครงสร้างสารบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การผลิตน้ำมันรำข้าวคุณภาพดีในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมโดยใช้เครื่องสกัดของเหลวความดันสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 เทคโนโลยีนำร่องเพื่อสกัดและผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผงข้าวไรซ์เบอรร์รี่งอกผสมใบชะมวง/เห็ดหูหนูขาว-ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองเเละบำรุงผิว หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านเอดส์ของสารบริสุทธิ์ที่แยกจากสะบ้ามอญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การทดสอบการออกฤทธิ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและโปรตีนของไมยราบยักษ์หลังจากได้รับสารบริสุทธิ์ที่สกัดจากขว้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การค้นหาพืชในวงศ์ Dipterocarpaceae และ Rubiaceae ที่มีศักยภาพมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งและต้านไวรัสเอชไอวีในป่าเต็งรังเขตจังหวัดชัยนาท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนปากนกแก้วในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของพืชบางชนิดหลังจากการขาดแร่ธาตุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2014 พฤกษเคมีเปรียบเทียบ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และกลไกการออกฤทธิ์ของขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) เพื่อใช้ในการควบคุมวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2013 การศึกษาผลของน้ำตาลและฮอร์โมนต่อการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน NAD-SDH หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การค้นหาพืชที่มีศักยภาพมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในป่าเต็งรังเขตภาคกลางของประเทศไทยเพื่อใช้ต่อยอดในอุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาผลของวอเทอร์สเตสที่ให้กับอ้อยในระยะการเจริญเติบโตต่างๆต่อปริมาณการสะสมน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาผลของวอเทอร์สเตสที่ให้กับอ้อยในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ ต่อปริมาณการสะสมน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลและระดับสรีรวิทยาของอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 ผลของการใช้วัสดุเคลือบใบต่อการเพิ่มผลผลิตและคาร์โบไฮเดรตที่ใช้ประโยชน์ได้ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ภายใต้สภาพอุณหภูมิและความเข้มแสงสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ผลของการใช้วัสดุเคลือบใบ เพื่อลด photoinhibition ภายใต้สภาวะโลกร้อน และคุณภาพผลผลิตของมะม่วงพันธุ์มหาชนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 0 0 0
2018 ผงข้าวไรซ์เบอร์รี่งอกผสมเห็ดเยื่อไผ่และธัญพืช-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองและบำรุงผิว หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2013 ไฮดรอกซีแซนโทนจากการ์ซิเนีย หัวหน้าโครงการ Erasmus Mundus 1 0 0 0
2012 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 การถ่ายทอกเทคโนโลยีการใช้ดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผลเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคุมราดำและโรคแอนแทรกโนสในมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การวัดความเครียดจากน้ำและธาตุอาหารโดยใช้เครื่องวัดฟลูออโรเมตตรี หัวหน้าโครงการ International Program Delopment Fund of Sydney University 0 0 0 0
2010 การศึกษาผลของวอเตอร์สเตสที่ให้กับอ้อยในระยะการเจริญเติบโตต่างๆต่อปริมาณการสะสมน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลและระดับสรีรวิทยาของอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0