การศึกษาผลของวอเทอร์สเตสที่ให้กับอ้อยในระยะการเจริญเติบโตต่างๆต่อปริมาณการสะสมน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของอ้อย