การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 1
2017 exNapiroon, T , exProf. Henrik Balslev, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล, exดร.ก่องกานดา ชยามฤต, "ANTIBACTERIAL PROPERTY TESTING OF TWO SPECIES OF TROPICAL PLANT LASIANTHUS (RUBIACEAE)", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 177-123
Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวพัชชา ญาณภิรัต, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Phytochemistry and Antifungal Properties of Wedelia biflora (L.) DC. against Anthracnose in Mango Caused by Colletotrichum gloeosporioides", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๙, 3 - 5 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย