การทดสอบการออกฤทธิ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและโปรตีนของไมยราบยักษ์หลังจากได้รับสารบริสุทธิ์ที่สกัดจากขว้าว


แสดงความคิดเห็น

(0)