การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกุลนิฏพิศ อุดมธนเดช, "Antibacterial Properties of the Extracts from Some Zingibereous Species in Thailand against Bacteria Causing Diarrhea and Food Poisoning in Human", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2015, หน้า 203-212
2014 exChao Jun Chen, exRong Jiang, exGang Wang, exRui Hua Jiao, exChompoonuch Tancharoen, exKanokorn Sudto, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exHui Ming Ge1, Ren Xiang Tan, "Oligostilbenoids with Acetylcholinesterase Inhibitory Activity from Dipterocarpus alatus", Planta Medica, ปีที่ 80, ฉบับที่ 17, ตุลาคม 2014, หน้า 1641-1646
Publish Year National Journal 1
2014 exNATTHAWADI, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Effect of Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth. leaf and stem extracts on germination and seedling growth of weeds and cultivated plants", วารสารพฤกษศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ พิเศษ 2557, มิถุนายน - กันยายน 2014, หน้า 117-122