Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2525
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2528
  • Ph.D.(Agronomy), University of Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 12 10 1 0
  2020 การประยุกต์เทคนิคคริสเปอร์แคสในการสร้างอ้อยพันธุ์ทนดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การใช้เทคโนโลยีคริสเปอร์ในการสร้างสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการใช้ประโยชน์สองประการ: ใบมันหมัก และหัวสด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การแสดงออกของยีนและการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร osmoprotectant ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพขาดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทนต่อสภาวะขาดน้ำจำลองกับการเกิด DNA methylation ในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษารูปแบบของการแสดงออกของยีน invertase กับการสะสมน้ำตาลซูโครสในอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษารูปแบบของการแสดงออกของยีน invertase กับการสะสมน้ำตาลซูโครสในอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ว่านชักมดลูก เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสารทุติยภูมิสำหรับใช้ในทางการเกษตรโดยการเพิ่มชุดโครโมโซมและการก่อกลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ศักยภาพพืชสมุนไพรวงศ์ขิงในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช : ว่านชักมดลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การวิเคราะห์และแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะแล้งในอ้อยโดยวิธี cDNA-AFLP หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับเจตมูลเพลิงแดงเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ว่านชักมดลูก เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสารทุติยภูมิสำหรับใช้ในทางการเกษตรโดยการเพิ่มชุดโครโมโซมและการก่อกลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร plumbagin และการผลิตสาร plumbagin ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2007 ศักยภาพของสมุนไพรวงศ์ขิงในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช : ว่านชักมดลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2007 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์และแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะแล้งในอ้อยโดยวิธี cDNA-AFLP หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับเจตมูลเพลิงแดงเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2006 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 24 10 0 0
  2016 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการใช้ประโยชน์สองประการ: ใบมันหมัก และหัวสด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 โครงการศูนย์วิทยาการชีวมวลการเกษตรและพลังงาน หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์สาหร่ายเพื่อผลิตพลังงานทดแทนโดยการชักนำการกลายพันธุ์และการคัดเลือกเทียม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2015 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การแสดงออกของยีนและการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร osmoprotectant ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพขาดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2013 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทนต่อสภาวะขาดน้ำจำลองกับการเกิด DNA methylation ในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 2 0 0
  2011 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อจำแนกสายพันธุ์กล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสารทุติยภูมิในพืชวงศ์ขิง เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน การเกษตร : ว่านชักมดลูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2009 ศักยภาพพืชสมุนไพรวงศ์ขิงในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช : ว่านชักมดลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงในทานตะวันโดยใช้ประชากรที่เป็น double haploid หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2007 การสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 31 Project 87 38 4 3
  2019 การกระจายตัวความหลากหลาย และความสามารถในการผลิตสารชีวผลิตภัณฑ์ของเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในระบบนิเวศป่าชายเลนไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยอย่างแม่นยำโดยเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 0 0 0
  2018 การปรับปรุงแต่งจีโนมอ้อยโดยใช้เทคนิค CRISPR/Cas เพื่อพัฒนาพันธุกรรมใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาบทบาทของคาร์บอนสีน าเงินในหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2018 ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยภายใต้แสงจาก LED สปคตรัมต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การศึกษาบทบาทของคาร์บอนสีน้ําเงินในหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกสายต้นอ้อยทนดินเค็มจากการก่อกลายพันธุ์ให้ทนดินเค็มโดยการฉายรังสี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนา gene targeted marker เพื่อใช้คัดเลือกอ้อยทนดินเค็มน้อยและปานกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2016 ปัจจัยทางเศรษฐสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือตอนล่างของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2016 การบ่งชี้และแยกยีน Dehydration Responsive Element Binding (DREB) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การบ่งชี้และแยกยีนที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มน้อยถึงปานกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนดินเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการก่อกลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2013 การควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง lignin เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตเอทานอลจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 29 20 0 3
  2011 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  2011 การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร 0 0 0 0
  2010 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 13 3 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้มีทรงพุ่มต้นเตี้ยและผลผลิตต่อไร่สูง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2009 การถ่ายยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชและยีนเพิ่มการสะสมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์อ้อยที่คัดเลือก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์เชิงเศษรฐสังคมในระบบการปลูกข้าวเพื่อใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่ Mukim Bagan Serai,อำเภอ Kerian,รัฐ Perak เพ็นนินซูลาร์ตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย ผู้ร่วมวิจัย Department of Public Service, Malaysia 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 1.3 การสร้างพันธุ์อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมให้มีน้ำตาลสูงและต้านทานสารกำจัดวัชพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 การผลิตพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสร้าง seed nursery หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2008 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ หัวหน้าโครงการ บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2 3 0 0
  2006 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 32 2 0 0
  2003 การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายสำหรับลักษณะทนแล้งในอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2000 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR ผู้ร่วมวิจัย รัฐบาลออสเตรเลีย 3 0 0 0
  1996 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0