การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.รงรอง หอมหวล, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exนายชูศักดิ์ คุณุไทย, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของไคโตซานและไธไดอะซูรอนในการเพาะเลี้ยงข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อสร้างสารสำคัญทางโภชนาการ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 7-18
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exนายชูศักดิ์ คุณุไทย, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, "การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ 105", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5 , 14 - 16 พฤษภาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, "การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวหอมมะลิ 105", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย