เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย

Publish Year International Journal 25
2014 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exประยูร ประเทศ, exอลิสา, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "DISSECTING QUANTITATIVE TRAIT LOCI FOR AGRONOMIC TRAITS RESPONDING TO IRON DEFICEINCY IN MUNGBEAN [Vigna radiata (L.) Wilczek]", AGRIVITA, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 101-111
2014 exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exTakehisa Isemura, exSachiko Isobe, exAkito Kata, ex์Norihiko Tomooka, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, ex Hideki Hirakawa, exKenta Shirasawa, exDuncan A. Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Detection of Genome Donor Species of Neglected Tetraploid Crop Vigna reflexo-pilosa (Cre?ole Bean), and Genetic Structure of Diploid Species Based on Newly Developed EST-SSR Markers from Azuki Bean (Vigna angularis)", PLOS ONE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม - กันยายน 2014, หน้า 1-13
2014 exAKM Mabubul Alam, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exM.A. Muktadir, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Quantitative Trait Loci Associated with Seed Weight in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 197-204
2013 exอลิสา คงใจมั่น, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exNorihiko Tomooka, exAkito Kaga, exDuncan Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "QTL mapping of pod tenderness and total soluble solid in yardlong bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis]", Euphytica, ปีที่ 189, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 217-223
2013 exธนพล ไชยแสน, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Tetraploid Plants from an Interspecific Hybrid between Mungbean (Vigna radiata) and Rice Bean (Vigna umbellata)", Journal of Crop Science and Biotechnology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 45-51
2012 exอลิสา คงใจมั่น, exAkito Kaga, exNorihiko Tomooka, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exTakehiko Shimizu, exYujian Shu, exTakehisa Isemura, exDuncan A. Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "An SSR-based linkage map of yardlong bean (Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata Sesquipedalis Group) and QTL analysis of pod length", Genome, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 81-92
2012 exอุทุมพร สมพงษ์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exVictor Raboy, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping of quantitative trait loci for phytic acid and phosphorus contents in seedand seedling of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Breeding Science, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 87-92
2012 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลธิรา แสงสิริ, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exธีระยุทธ ตู้จินดา, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "SSR Map Construction and Quantitative Trait Loci (QTL) Identification of Major Agronomic Traits in Mungbean (Vigna Radiata (L.) Wilczek)", SABRAO Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 71-86
2012 exTakehisa Isemura, exAkito Kaga, exSatoshi Tabata, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exTakehiko Shimizu, exUken Jo, exDuncan A. Vuaghan, exNorihiko Tomooka, "Construction of a genetic linkage map and genetic analysis of domestication related traits in mungbean (Vigna radiata)", PLoS ONE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012
2012 exประยูร ประเทศ, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping QTL conferring resistance to iron deficiency chlorosis in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]", Field Crops Research, ปีที่ 137, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012, หน้า 230-236
2012 exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exAkito Kaga, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exTakehiko Shimizu, exวรวิทย์ โสรัจจาภินันท์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Identification of a new fragrance allele in soybean and development of its functional marker", Molecular Breeding, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 13-21
2011 exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exTakehiko Shimizu, exสุกัญญา วงศ์พรชัย, exAkito Kaga, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "A SNP in GmBADH2 gene associates with fragrance in vegetable soybean variety “Kaori” and SNAP marker development for the fragrance", Theoretical and Applied Genetics , ปีที่ 122, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 533-541
2011 exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exTakehiko Shimizu, exSugunya Wongpornchai, exAkito Kaga, exพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, "A SNP in GmBADH2 gene associates with fragrance in vegetable soybean variety ‘‘Kaori’’ and SNAP marker development for the fragrance", Theoretical Applied Genetics, ปีที่ 122, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 533-541
2011 exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exวรวิทย์ โสรัจจาภินันท์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Quantitative trait loci mapping of Cercospora leaf spot resistance in mungbean, Vigna radiata (L.) Wilczek", Molecular Breeding, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2011, หน้า 255-264
2010 exอรอุมา รุ่งน้อย, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีระยุทธ ตู้จินดา, exIan Godwin, exChris Lambrides, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Characterization, inheritance, and molecular study of opaque leaf mutant in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).", Journal of Crop Science and Biotechnology (electronic version), ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2010, หน้า 219-226
2010 exวรารักษ์ เกษตรานันท์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping of Quantitative Trait Loci Controlling Powdery Mildew Resistance in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Journal of Crop Science and Biotechnology (electronic version), ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 155-161
2009 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exวราภา สีหลักษณ์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Development, characterization and cross-species amplification of mungbean (Vigna radiata) genic microsatellite Markers", Conservation Genetics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2009, หน้า 1939-1943
2009 exธาริการ์ ยิ่มรัมย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic variation in cultivated mungbean germplasm and its implication in breeding for high yield", Field Crops Research, ปีที่ 112, ฉบับที่ 2-3, มิถุนายน 2009, หน้า 260-266
2009 exวราลักษณ์ เกษตรานันท์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "GENETICS OF THE RESISTANCE TO POWDERY MILDEW DISEASE IN MUNGBEAN (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Journal of Crop Science and Biotechnology (electronic version), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 37-42
2009 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exวารุณี โสมนัส, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Molecular diversity assessment of AVRDC–The World Vegetable Center elite-parental mungbeans", Breeding Science, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2009, หน้า 149-157
2009 exTangphatsornruang, S, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exUthaipaisanwong, P, exChanprasert, J, exSangsrakru, D, exSeehalak, W, exSommanas, W, exTragoonrung, S, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", BMC PLANT BIOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 137, พฤศจิกายน 2009
2008 exชนิดา สมท่า, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exNorihiko Tomooka, exPeter A.-C. Ooi, exDuncan A. Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Characterization of new sources of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) resistance to bruchids, Callosobruchus spp. (Coleoptera: Bruchidae)", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 316-321
2008 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exวารุณี โสมนัส, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, exธีระยุทธ ตู้จินดา, exวรวิทย์ โสรัจจาภินันท์, exวรภา สีหลักษณ์, exสมวงศ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Molecular Ecology Resources, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2008, หน้า 1155-1157
2007 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genome Research in Mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek] and Blackgram [V. mungo (L.) Hepper]", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ S1, ธันวาคม 2007, หน้า 69-74
2007 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exขนิดา อัมรนันน์, exPeter A.-C. Ooi, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Inheritance of seed resistance to bruchids in cultivated mungbean (Vigna radiata, L. Wilczek)", Euphytica, ปีที่ 155, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2007, หน้า 47-55
Publish Year National Journal 7
2011 exธงชัย จันทร์จู, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "การยืนยันการถ่ายทอดลักษณะความหอมและเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เชื่อมโยงกับความหอมในถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ “Chamame”", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 78-82
2011 exสถาพร โชติช่วง, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "การค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เชื่อมโยงกับยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อด้วงถั่วในถั่วเขียว", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 221-226
2011 exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, exพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, exสุกัญญา วงศ์พรชัย, exSuk-Ha Lee, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การทดสอบเสถียรภาพของสารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเมล็ดถั่วเหลืองฝักสด", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 97-105
2011 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exอลิสา คงใจมั่น, exAkito Kaga, exNorihiko Tomooka, exDuncan Vaughan, "การวิเคราะห์ตำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดแข็งในประชากรลูกผสมชั่วที่สองของถั่วพุ่มป่า", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 328-334
2011 exอลิสา คงใจมั่น, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exAkito Kaga, exNorihiko Tomooka, exDuncan Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ตำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดแข็งในประชากรลูกผสมชั่วที่สองของถั่วพุ่มป่า", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 328-334
2011 exประยูร ประเทศ, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "อัตราพันธุกรรม และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับความทนทานต่อการขาดธาตุเหล็กในสภาพดินด่างของถั่วเขียว", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 227-232
2009 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exดร. วรภา สีหลักษณ์, exศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, "เชื้อพันธุกรรม ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ของพืชในสกุล Vigna สกุลย่อย Ceratotropis (Asian Vigna) ในประเทศไทย", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 205-226
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exวารุณี โสมนัส, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Transferability of SSR markers from common bean, cowpea and soybean to mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", 5th International Crop Science Congress & Exhibition (ICSC 2008), 13 - 18 เมษายน 2008, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exวารุณี โสมนัส, "Genetic diversity and relationships of AVRDC elite-parental mungbean germplasm as revealed by SSR markers", 5th International Crop Science Congress & Exhibition (ICSC 2008), 13 - 18 เมษายน 2008, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี