การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.รงรอง หอมหวล, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกอ้อยทนต่อสภาวะขาดน้ำโดยใช้สาร mannitol ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม, 8 - 9 ธันวาคม 2014, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย