การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis)

Publish Year International Journal 2
2017 exดร.ประกาย อ่อนวิมล, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agrobacterium-MEDIATED TRANSFORMATION OF Cry1Ab GENE INTO Tectona grandis L.(TEAK)", J. ISSAAS, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 68-78
2013 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSontikun, Y., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "Optimization of transient ฮฒ-glucuronidase (gus) gene expression in teak (tectona grandis L.f.) by agrobacterium tumefaciens-mediated transformation system", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2013, หน้า 49-57
Publish Year National Journal 6
2018 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เยาวพรรณ สนธิกุล, exดร.ประกาย อ่อนวิมล, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การชักนำให้เกิดยอดจากชิ้นส่วนข้อของสักในสภาพหลอดทดลอง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 126-134
2017 ex ประกาย อ่อนวิมล, exเยาวพรรณ สนธิกุล, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายยีนรายงานผล gus และ mgfp เข้าสู่เนื้อเยื่อสัก โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 145-154
2015 exเยาวพรรณ สนธิกุล, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสักและการทดสอบความต้านทานต่อสารปฏิชีวนะของเนื้อเยื่อสักเพื่อการถ่ายยีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - สิงหาคม 2015, หน้า 101-113
2012 exนายสุบิน หินจันทร์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแสดงออกของยีน antisense LIM ในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ได้รับการถ่ายยีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 197-206
2012 exนายสุบิน หินจันทร์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแสดงออกของยีน FRO2 และผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเฟอริกคีเลทรีดักเทสในใบยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 207-216
2012 exวิชา สิงห์ลอ, exอัญชิสา ปานแก้ว, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การชักนำให้เกิดยอดจากก้านดอกอ่อนและก้านใบอ่อนของสบู่ดำพันธุ์โคราช และปัจจัยที่เหมาะสมต่อการถ่ายยีนเข้าสู่สบู่ดำโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012 - เมษายน 2013, หน้า 17-30
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Non-Food GMOs: An Opportunity for Thailand", BIT's 1st Annual World Congress of Agricultural Biotechnology, 28 - 30 ตุลาคม 2011, Changchun สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exเยาวพรรณ สนธิกุล, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agrobacterium-MEDIATED TRANSFORMATION OF TEAK (Tectona grandis L.f.)", ISSAAS International Congress 2011, 7 - 10 พฤศจิกายน 2011, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย