การผลิตพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสร้าง seed nursery