การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับเจตมูลเพลิงแดงเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์

Publish Year National Journal 4
2020 exเพชรรัตน์ จันทรทิณ, exศศิวิมล จันทร์สุเทพ, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเนื้อเยื่อเริ่มต้นและสารควบคุมการเจริญเติบโต ต่อการเพาะเลี้ยงแคลลัสของเจตมูลเพลิงแดงเพื่อผลิตสารพลัมบาจิน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 656-664
2019 exศศิวิมล จันทร์สุเทพ, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารพลัมบาจิน จาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดงด้วยกรดซาลิไซลิกและกรดเบนโซอิก", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 436-445
2018 exพิพัฒน์ จินันทุยา, exศศิวิมล จันทร์สุเทพ, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของลักษณะทางสัณฐานของ hairy root เริ่มต้น อัตราการให้อากาศ และระยะเวลาการกวนอาหารต่อการเพาะเลี้ยง hairy root เจตมูลเพลิงแดงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ แบบ stirred tank", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 50-60
2010 exศศิวิมล จันทร์สุเทพ, exพรศิริ หลีวานิช, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความหนาแน่นและพื้นที่เนื้อเยื่อเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตและการผลิตวาร plumbagin จาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง", Agricultural Science Journal , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 423-435