การศึกษารูปแบบของการแสดงออกของยีน invertase กับการสะสมน้ำตาลซูโครสในอ้อย