โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2021202020192006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 3 0 0
2012 การศึกษากลยุทธ์ตราสินค้าในผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการค้าปลีก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การศึกษาการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2012 การศึกษากระบวนการผลิตสินค้าผักและผลไม้ในห่วงโซ่อุปทานระบบปิด เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายภายใต้สัญลักษณ์ Q ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2555 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ขอบเขตและเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาเพือปรับปรุงมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการออกแบบเครื่องมือสำรวจการรับรู้แบรนดื กฟภ. ประจำปี 2555 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณสถานีไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2555 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ การรับรู้ข้อมูล และพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าด้านการบริการ และคุณภาพไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อ กฟน. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0