การศึกษากระบวนการผลิตสินค้าผักและผลไม้ในห่วงโซ่อุปทานระบบปิด เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายภายใต้สัญลักษณ์ Q