โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2016

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2021202020192006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 2 0 0
2016 อิทธิพลของการตลาดเชิงเนื้อหาออนไลน์และความสอดคล้องทางภาพลักษณ์ของตัวตนลูกค้าต่อระดับพฤติกรรมความภักดี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2016 Comparatives Case Study the Impact of Customer Loyalty Program to Business Success: The Case of Tesco in Thailand and the UK หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2016 โครงการวิจัยสถาบัน การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 ผลกระทบของการเข้าถึงบริการทางการเงินต่อการใช้บริการธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 45 ประเทศทั่วโลก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 2 0 0
2016 โครงการกำหนดและส่งเสริมมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/กำหนดประเภท ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพของเส้นทางจังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 การพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายเดิมและการสร้างผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายใหม่ของไทยเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าของฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ประจำปี 2559 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการกำหนดแผนกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพองค์กร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการสำรวจความพึงพอใจของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อการบริหารงานในตำแหน่งผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0