โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2020

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2021202020192006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 2 0 0
2020 การสร้างคุณค่าร่วมกันและการรับรู้มูลค่าของลูกค้าการสั่งซื้ออาหารผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือในยุคเศรษฐกิจขี้เกียจ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 อิทธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา: บทบาทของคุณภาพการบริการภายในองค์กรในฐานะตัวแปรส่งผ่าน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 1 0 0
2020 กรณีศึกษาการปฏิบัติการตลาดผู้ประกอบการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2020 การสร้างกรอบรหัส และสรุปประเด็นย่อยสำหรับแนวคิดการตลาดเชิงผู้ประกอบการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 8 1 0 0
2020 อิทธิพลของการปรากฎตัวทางไกลผ่านภาวะลื่นไหลทางอารมณ์ 5 มิติ ที่มีต่อความผูกพันตราสินค้าของสมาชิกเพจเฟซบุ๊ค หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 สร้างความเข้มแข็งในชุมชนตราสินค้าออนไลน์และความจงรักภักดีด้วยการโพสต์ตราสินค้าและความลื่นไหลของผู้ใช้งานในเฟซบุ๊คเพจ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การตลาดสำหรับองค์กรการกุศล: ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 พฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากผ้าเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าและความตั้งใจซื้อของลูกค้าชาวไทยในช่องทางออนไลน์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมเพื่อฟื้นฟูบริการ ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา เครือโรงแรมไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 ผลกระทบของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการตลาดแบบยั่งยืนต่อคุณค่าตราสินค้าของร้านกาแฟX หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 2 1 0 0
2020 ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์องค์กรที่มีต่อคุณค่าแบรนด์นมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 การศึกษาแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อทัศนคติการใช้แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 อิทธิพลของคุณภาพการบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษากับมหาวิทยาลัย: บทบาทของความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาในฐานะตัวแปรส่งผ่าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประจำปี2563 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 โครงการ Recheck to Rebrand ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0