โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2019

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 4 2 0 0
2019 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงบวกต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 ประสบการณ์การปรากฏทางไกล (Telepresence) ของสมาชิกเฟสบุคในฐานะตัวแปรส่งผ่านจากคุณลักษณะการโพสเฟสบุคไปสู่การบูรณาการชุมชนตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2019 การสังเคราะห์อภิมานการวัดคุณค่าตราสินค้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2019 การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่น Z ในประเทศกำลังพัฒนา: กรณีศึกษาประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การศึกษาบทบาทของแรงจูงใจลูกค้าเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมอบในร้านค้าปลีกเบเกอรี่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อชื่อเสียงขององค์กรภาครัฐ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2019 ตัวกระตุ้นทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตอบรับของผู้ซื้ออาหารในไชน่าทาวน์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของหมู่เกาะในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการตลาดและสารสนเทศของนักศึกษาไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 ผลกระทบจาก Economic Growth, Development, Financial Performance and Capital Growth จากการนำ Artificial Intelligence มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของประเทศในแถบอาเซี่ยน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 3 0 0 0
2019 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ต้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2019 โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสารประโยชน์แก่ผู้สูงวัย "รายการ เก๋า ดิจิทัล 4.0" หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562-2566) ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2562 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ภายใต้ โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One - Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2562 ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0