โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2015

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2021202020192006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 5 0 0
2015 แบบจำลอง การศึกษาปัจจัยเชิงมหภาคในการกระจายตัวสินค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 โครงการวิจัยการสร้างคุณค่าเพิ่มจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุและวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2015 แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 การศึกษาการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ของผู้ปกครองที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การสร้างสรรค์การตลาดเชิงเหตุการณ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา สำนักพิมพ์ก้อนเมฆ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่และการนำไปใช้ในตลาดอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 2 0 0
2015 โทรทัศน์ที่รับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2015 โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การศึกษาความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงและผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในปัจจุบันต่อการบริหารจัดการพื้นที่สนามฟุตบอลคลองจั่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาสภาพตลาดน้ำตาลกรวดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 กิจกรรมคลัสเตอร์ข้าวและข้าวแปรรูป จังหวัดพิษณุโลกภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0