โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2021

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2021202020192006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 4 1 0 0
2021 การรับรู้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจใช้แอฟพลิเคชั่นออกกำลังกาย: โปรแกรมออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อผู้บริโภคที่ยอมรับเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การรับรู้มูลค่าและนวัตกรรมของ AI เทคโนโลยีในธุรกิจให้บริการด้านอาหารในยุคนิวนอร์มอล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2021 การศึกษาความรู้สึกด้านลบของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการสร้างความน่ารำคาญใจของแบรนด์บนสื่อสังคมออนไลน์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย:การศึกษาพฤติกรรมการเข้าพักโรงแรมของนักเดินทางชาวไทยภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2021 อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่มีต่อความตั้งใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2021 ความสำคัญของการเชื่อมต่อการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซุปเปอร์ฟู้ด ในยุคของกระแสของอาหารสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤติโควิท- 19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การวิเคราะห์ความเห็นออนไลน์ของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2021 อิทธิพลของผู้รับรองตราสินค้าที่มีต่อผลลัพธ์การสนับสนุน: บทบาทตัวแปรส่งผ่านของการปรากฎทางไกลและการไหล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 แรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการปรากฎทางไกลและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานยูทูบ (YouTube) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์และองค์ประกอบของแบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อนมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม X หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2021 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้โดรนเพื่อการเกษตรในประเทศไทย: การตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 Impact of Value Perception on Purchase Intention of Luxury Handbag in Thailand หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในการตั้งราคาโดยใช้คุณค่าในสายตาลูกค้าเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การประยุกต์ใช้มาตรวัดความอ่อนไหวต่อราคาในการตั้งราคาโดยใช้คุณค่าในสายตาลูกค้าเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 เทคนิคการนำเสนอเรื่องราว (Brand Storytelling) ที่สร้างความผูกพันทางอารมณ์ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Cluster Analysis หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 จากกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาสู่การสร้างชุมชนตราสินค้าที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ อิเกีย ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 โครงการการใช้ข้อมูลเปิดระดับเมืองเพื่อยกระดับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของ SMEs ระดับพื้นที่ (Applying Urban Open Data for digital SMEs Supply Chain) หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการเสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling) หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 2 0 0
2021 การสร้างความผูกพันกับลูกค้าบนทวิตเตอร์: บทบาทของความรู้สึกว่าแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของตนเองและความรักต่อแบรนด์ของลูกค้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2021 ผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อและความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2021 ผลกระทบของประสบการณ์ต่อแบรนด์ที่มีต่อคุณค่าแบรนด์ร้านหนังสือ X หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2021 ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคสำหรับร้านกาแฟที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม: บทบาทของภาพลักษณ์ตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและการห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 หัวหน้าโครงการย่อย องค์กรรัฐ 0 0 0 0