โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2009

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2021202020192006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 1 0 0
2009 การวัดพฤตกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัยเชิงสำรวจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2009 การยอมรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2009 โครงการวิจัยการศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจแสวงหากำไรในประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2009 ดำเนินการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การสำรวจความพึงพอใจองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ 2552 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การสำรวจความพึงพอใจองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยตลาดรวมของธุรกิจดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้าแรงดันกลาง (12/24 กิโลโวลต์) และลูกค้าแรงดันสูง (69/115 กิโลโวลต์) ในพื้นที่จำหน่าย การไฟฟ้านครหลวงและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ โครงการ MEA Better Service หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0