โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2014

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2021202020192006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 4 3 0 0
2014 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 กลยุทธ์การตลาดที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 ความเชื่้อมั่นและแรงจูงใจของผู้ปกครองในการเลือกซื้อของใช้เด็กผ่านสังคมออนไลน์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2014 อิทธิพลของความสอดคล้องของในภาพลักษณ์ภายในตัวตน ความเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลบุคคล และการสื่อสารแบบปากต่อปาก ที่มีต่อความจงรักภักดีของแฟนกีฬา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ความต้องการและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Products) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและกิจกรรมการขาย : การศึกษาโมเดลทางทฤษฎี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การเผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 คุณค่าตราสินค้าตราสินค้ากับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2014 การศึกษาตลาดของธุรกิจชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การวิจัยการตลาดออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาโอกาสและข้อจำกัดให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.ปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0