โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2013

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2021202020192006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 1 6 0 0
2013 การเลือกโครงการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 การบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมรถยนตร์ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 ค่านิยมทางวัฒนธรรมเชิงพุทธกับพฤติกรรมผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 พฤติกรรมการบริโภคการจราจรในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานธุรกิจไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 วิจัยสถาบัน การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 โครงสร้างระบบนวัตรกรรม ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2013 อิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกีฬาที่มีกับการพัฒนาประเภทแฟนกีฬาของทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 3 0 0
2013 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจกับลูกค้าระดับโลก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 A Feasibility Study of Developing One-Stop-Service Inland Container Depot หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การศึกษาโอกาสและข้อจำกัดของระบบการตลาดโลจิสติกส์โลก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 2 0 0
2013 โครงการศึกษาวิจัยการตลาดของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของสหกรณ์ไทย ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกรเชิงบูรณาการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการวิจัยความเป็นไปได้ในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดชำระเงินล่วงหน้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจเชิงลึกเพื่อรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) ในการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ทางพิเศษ การรับรู้ ความคิดเห็น และทัศนคติของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0