โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2017

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2021202020192006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 6 0 0
2017 การได้มาของแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการรายย่อย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2017 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
2017 คุณลักษณะในรูปแบบการโพสเฟสบุค ผ่านโมเดลลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบปากต่อปาก กรณีศีกษา: เฟสบุคทีมฟุตบอลสโมสรโปลิศเทโร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2017 การตลาดสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยและผู้เข้าตลาดใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การตอบสนองของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การกำจัดทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 อิทธิพลของบิวตี้บลอคเกอร์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาแนวคิดปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ใช้กลิ่นบำบัด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 1 0 0
2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าของฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ประจำปี 2560 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G ต่อเศรษฐกิจไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทกระเป๋า ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจและประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ สทอภ. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคต่อสินค้าเครื่องสำอางจากธรรมชาติที่ผลิตโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐ กลุ่มอุตสาหกรรมยายนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0