Person Image

  Education

  • กศม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2543
  • กศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2528
  • ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2555

  แนวโน้มผลงานของวินัย

  Journal

  บทความของวินัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  บทความแต่ละ Quartile ของวินัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  บทความแต่ละ TCI Group ของวินัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year National Journal 8
  2024 inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การพัฒนานวัตกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนผู้นำเที่ยวชุมชนวิถีปกติใหม่โดยการประสานพลังของชุมชน: บ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า ---
  2022 exชลิต เชาว์วิไลย, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการป้องกันผู้สูงอายุจากภาวะสมองเสื่อม", วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 8-15
  2022 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 93-105
  2021 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาสริน ศกุลปักษ์, "เพิ่มกิจกรรมทางกาย เพิ่มพลังประเทศไทย ในวัยสูงอายุ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-13
  2021 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, "ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 36, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 39-49
  2020 exเอกบุรุษ หนูเล็ก, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะไม้รำ 1-2 ในวิชากระบี่กระบองโดยใช้แบบฝึกตาราง 24 ช่องสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 134-142
  2020 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 206-227
  2020 exณัฐวุฒิ สวยนภานุสรณ์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่อง สารเสพติด โดยใช้การสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี", ศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 46-61

  Conference

  การนำเสนอบทความของวินัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year International Conference 5
  2023 exรุ้งเสาวลักษณ์ กิจเมธีกุล, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SAFE MODEL FOR SURVIVAL SWIMMING LESSON AMONG ELEMENTARY STUDENTS WITH AQUAPHOBIA", The 9th ASEAN Council of Physical Education and Sport Conference 2023, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2023, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
  2021 inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "The Process of Coordinating Forces to Shake Society through the COVID-19 Crisis: Tour Leader’s Youth Capacity Development for Sustainable Tourism Development", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47), 5 - 7 ตุลาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
  2018 inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, ex Tharin Kanlueng, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, "การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", The 3rd International Symposium on Social Sciences and Management 2018 ISSSM , 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2018, โอซาก้า ญี่ปุ่น
  2018 inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", International Symposium on Education, Psychology and Society, 1 - 4 พฤษภาคม 2018, ซัปโปโร ญี่ปุ่น
  2017 exอรวรรณ จันทร์ดี, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพนิดา นาคทั่ง, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสมรรถภาพทางกายในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม", The 3rd International Conference on Physical Education, Health and Sport, 2 - 5 กันยายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 1
  2016 inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, "การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วิจัขสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม", 6 มิถุนายน 2016, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520124]