Expertise Cloud

conceptual understandingCritical ThinkingdesignInformation and Technology in EducationinquiryInquiry-based STEMlesson learnedLower Secondary LevelScience Process Skillsscience student teachersSmall schoolsSTEM activitiesThai LaborsVocational Rehabilitation and Vocational RetrainingWeb 2.0การจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเลื่อนระดับการสืบเสาะหาความรู้การวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการศึกษาต่อการศึกษาเรียนรู้จากปัญหาในพื้นที่ชุมชนการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมการเรียนรู้สืบเสาะความรู้ร่วมกับการโต้แย้งคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมสืบเสาะความรู้กับการโต้แย้งเกณฑ์การประเมินทักษะการโต้แย้งครูประจำการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ความเข้มแข็ง ความต้องการ การพัฒนาอาชีพ จังหวัดนครปฐมความเข้าใจความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ความต้องการความต้องการศึกษาต่อความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาความพร้อมความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสารเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเครือข่ายเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานจังหวัดนครปฐมจิตอาสาดุษฎีบัณฑิตตะวันตกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กิจกรรมสะเต็มศึกษาทักษะการแก้ปัญหาหาเชิงสร้างสรรค์ทักษะการโต้แย้งทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะชีวิตเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์นักศึกษาครูสาขาวิชาเคมีนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์แนวคิดการออกแบบแนวคิดวิทยาศาสตร์บทปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ประเด็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคมปัญหาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยฐานการออกแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ประกอบการใหม่พัฒนาหลักสูตรพันธุกรรมและวิวัฒนาการภูมิภาคตะวันตกมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาตรประมาณค่าไมโครเลิร์นนิงแรงงานไทยโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาสภาพการณ์สมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์สะเต็มบิสสะเต็มศึกษาสัตว์เศรษฐกิจสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหมู่บ้านหลักเมตรหลักสูตรห้องเรียนกลับด้านอาหารกลางวันอุตุนิยมวิทยาอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาอุปสรรค

Interest


Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ก.พ. 2565 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • มี.ค. 2561 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • ก.ค. 2560 - ก.พ. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • ก.ค. 2556 - ส.ค. 2557 รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง Seminar ชั้น 2 อาคาร Faculty of Education
  • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1
  • ห้องออนไลน์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (77)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Design-Based Science with Communication Scaffolding Results in Productive Conversations and Improved Learning for Secondary StudentsChusinkunawut K., Henderson C., Nugultham K., Wannagatesiri T., Fakcharoenphol W.2020Research in Science Education
15
2Problem solving ability assessment based on design for secondary school studentsChusinkunawut K., Nugultham K., Wannagatesiri T., Fakcharoenphol W.2018International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education
26(3),pp. 1-20
4
3Teaching science in Thai secondary schools using experimental kitsNugultham K., Shiowatana J.2010International Journal of Learning
16(12),pp. 307-316
3
4Science student teachers' confidence teaching and understanding STEM-related content at the middle school levelKruatong S., Kruea-In N., Nugultham K., Wannagatesiri T.2018International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning
24(3),pp. 19-32
2
5Development of multi-lateral cooperation for educational quality improvement of small-size schools in Nakhon Pathom ProvinceSuwan S., Thongperm A., Ayudhya S., Wannagatesiri T., Kruea-In N., Maneerat S., Nugultham K., Fakcharoenphol W.2015Nurture
9(1)
1
6School performance indicator on improving student learning achievement through O-NET scores: Factor analysis on student prior achievement and size of the schoolFakchareonphol W., Nugultham K., Wannagatesiri T., Kruea-In N.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
39(2),pp. 780-788
0
7Science student teachers’ ability in preparing 5E inquiry-based STEM lessonsKruatong S., Kruea-In N., Nugultham K., Wannagatesiri T.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
43(3),pp. 707-714
0