แนวโน้มผลงานของสรณัฏฐ์

Journal

บทความของสรณัฏฐ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year International Journal 1
2013 exOzaki, A., inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inนายปณิธาน แก้วจันทวี, "Verification experiments of aerators in aquacultural ponds", Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กันยายน 2013, หน้า 427-432
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมไมโครแพลงก์ตอนในรอบปีบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 182-194

Conference

การนำเสนอบทความของสรณัฏฐ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year International Conference 2
2017 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanithi Yuthavisuthi, exปัญจพล ชัยศุจยากร, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, exํํProf. Yoshihiko Akakabe, "Isolation of Thai heterotrophic microalgae: screening of strains for docosahexaenoic acid (DHA) production", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2017, Kumanoto ญี่ปุ่น
2017 exกมลลักษณ์ นิลสุวรรณ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanithi Yuthavisuthi, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, "Selection of suitable carbon source for biomass and docosahexaenoic acid (DHA) production of Aurantiochytrium spp. from Thailand", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2017, Kumamoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2020 exนางสาวหทัยพร, inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, "ผลของปริมาณการให้อาหารและฤดูกาลที่มีต่อค่าของแข็งทั้งหมดละลายในน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว", มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563, 2 - 6 สิงหาคม 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวรรณิภา พูลทรัพย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exสุพัตรา ธรรมโสม, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "การตรวจวัดกลิ่นโคลน และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปี 2560, 31 สิงหาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปริมาณสารอินทรีย์และการกระจายของอนุภาคดินตะกอนในบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม", การประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkinori Ozaki, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inนายปณิธาน แก้วจันทวี, exธัญญานุช อินแตง, "ประสิทธิภาพการเติมอากาศของเครื่องกังหันตีน้ำช่วงฤดูแล้งในบ่อดินจังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจพรรณปลาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500229]