Journal

Article
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมไมโครแพลงก์ตอนในรอบปีบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
Journal
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ (ISSN: 0125278X)
Volume
38
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2015
Page
182-194
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-