ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2012 exผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์, exรศ.ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exนฤมล ปิ่นประไพ, "Laboratory performance on analysis of mandatory nutrients and preparation of nutrition lebelling", Food chemistry, ปีที่ 140, ฉบับที่ 2013, ธันวาคม 2012, หน้า 598-607
Publish Year National Journal 1
2012 exบุญนาค แพงชาติ, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหนองหารโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ Web-Based กรณีศึกษาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำหนองหารบริเวณตำบลม่วงลาย เหล่าปอแดง และงิ้วด่อน", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 56-69

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมพลังพุภาคี เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ จังวัดหนองบัวลำภู", The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine (ICHTAM), 2012 , 21 - 23 พฤศจิกายน 2012, เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2012]