ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2017

Publish Year International Journal 9
2017 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, exDan Takeuchi, exShigeyuki Hamada, exYukihiro Akeda, exKazunori Oishi, "Emergence of Streptococcus suis serotype 9 infection in humans", Journal of Microbiology, Immunology and Infection, ปีที่ 50, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 545-546
2017 exWantana Paveenkittiporn, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSukanya Chokngam, exCharatdao Bunthi, exSomchai Sangkitporn, exChristopher J Gregory, "Emergence of plasmid-mediated colistin resistance and New Delhi metallo-beta-lactamase genes in extensively drug-resistant Escherichia coli isolated from a patient in Thailand", Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, ปีที่ 87, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 157-159
2017 exDan Takeuchi, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exPiphat Chiranairadul, exPhacharaphan Loetthong, exNutchada Tanburawong, exPrasanee Areeratana, exPanarat Puangmali, exKasean Khamisara, exWirasinee Pinyo, exRapeepun Anukul, exSutit Samerchea, exPunpong Lekhalula, exTatsuya Nakayama, ex Kouji Yamamoto, exMasayo Hirose, exShigeyuki Hamada, exSurang Dejsirilert, exKazunori Oishi, "Impact of a Food Safety Campaign on Streptococcus suis Infection in Humans in Thailand", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene , ปีที่ 96, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1370-1377
2017 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Yukihiro Akeda, ex Shigeyuki Hamada, ex Marcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Multiplex PCR for identification of six clinically relevant streptococci", Journal of Medical Microbiology , ปีที่ 66, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1590-1595
2017 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShigeyuki Hamada, exYukihiro Akeda, exMarcelo Gottschalk, "Development of a multiplex PCR for identification of Beta-hemolytic streptococci relevant to human infections and serotype distribution of invasive Streptococcus agalactiae in Thailand", Molecular and Cellular Probes, ปีที่ 36, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 10-14
2017 exPutthanachote, N, exPromthet, S, exHurst, C, exSuwanrungruang, K, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWiangnon, S, exChen, SLS, exYen, AMF, exChen, THH, "The XRCC 1 DNA repair gene modifies the environmental risk of stomach cancer: a hospital-based matched case-control study", BMC CANCER, ปีที่ 17, ตุลาคม 2017
2017 exFagkaew, P., inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChung, J., exKang, S., "Relating intrinsic membrane water permeability and fouling propensity in forward osmosis processes", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 77, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 122-128
2017 exKhurawan Kumkrong, exPhanita Chankate, exWittawat Tonyoung, exApiradee Intarapuk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exThareerat Kalambaheti, "Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis of brucella isolates from Thailand", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 124-142
2017 inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRatchadawan Aukkanimart, exThidarut Boonmars, exPranee Sriraj, ex Panaratana Ratanasuwan, exAmornrat Juasook, exNadchanan Wonkchalee, exKULTHIDA VAETEEWOOTTACHARN, exSopit Wongkham, "Inhibitory Effect of Aspirin on Cholangiocarcinoma Cells", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, ปีที่ 18, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 3091-3096
Publish Year National Journal 2
2017 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหอย อ??ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 75-87
2017 exภาวิณี มนตรี, exกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล, exศุภรดา มณฑาทิพย์, exวรัญญา ชูเนตร, exสิทธิโชค กลิ่นแห, exรัตนี คำมูลคร, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จัหวัดสระบุรี ปี 2560", วารสารการแพทย์และสาธารรสุขเขต 4, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2017, หน้า 1-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 18
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Evaluation of District Health System (DHS) Development in Areas of the NationalHealth Security Office (NSHO), Regain 8, Thailand", Universal Academic Cluster International Spring Conference in Kyoto , 17 - 19 เมษายน 2017, Tokyo ญี่ปุ่น
2017 exยศกร เพ็งเลา, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Situation and Associated Factor of Drinking, Smoking and Application of herbs in the Area of Nam Kam River,Thailand", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary , 17 - 19 เมษายน 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
2017 exPatana Chaichompoo, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative of Constitutional Health for Local Community Operation in SakonNakhon Province, Thailand", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary, 17 เมษายน - 19 มิถุนายน 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
2017 exChumpol Sareecam, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative on the Quality Level of Primary Care Award of District Health System (DHS-PCA) in Region Health 8", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary, 17 - 19 เมษายน 2017, โตเกี่ยว ญี่ปุ่น
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of E-san Program in Blood Sugar Level Controlling of Diabetic Type 2 Patients", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary, 17 - 19 เมษายน 2017, โตเกี่ยว ญี่ปุ่น
2017 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี, exAssoc. Prof. Dr. Rick Neitzel, "Identifying Comprehensive Solutions to Electronic Waste Recycling", SEASIA 2017 Conference, 16 - 17 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSasithorn Jampai, exSumitta Mongkolget, exSurakrai Sunarak, exTawee Deera, "Caring Application for Bed – Bound Patient with the Physical Therapy and Herbs", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand., 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exAdcharaporn Wongsricha, exNareerat Wongsrikaew, exNumpung Chaikaew, "Dysmenorrhea Relief Model with the Local Wisdom for Women in the Period of Reproductive Age", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand., 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 exPunvira Voeisarn, exJintana sangwong, exKwanruan Klakhayan, exTawan Kimyong, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact and Need to Solve Health Problem from Flood", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expectations and Patterns of Teaching on the Master Degree of Public Health Programs (MPH), Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus(KUcsc.)", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exJitlada wannathong, exJenjira Phukongchai, exChutima bupasiri, "Integration of Local Wisdom and Universal Science (LWUS) To Solve Diabetic Kidney Disease (DKD)", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuriya naosri, exChutima Phaitong, exPraewpairin Bubpan, exPrasert Krasordnok, exTawee Deela, "Promoting of Cognitive and Social Development in Early Childhood Related with English Language by the Community Participation", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exThidaporn Poonsawang, exNarisara supaprom, exRujeechon puangsr, "Promotion of Thai Red-Checked Girls to Give Birth for Helping the Nation", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKwanruan Klakhayan, "Risk Factors for a Fall of Elders in the Si Songkhram District Nakhon Phanom Province", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYossakorn Penglao, exJaruwan Nueakhumeang, "The participatory using of herbs to detoxify chemicals in blood of agriculturists in Nam Kam River community", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exSuriyu Srihata, exDuangruethai Lekla, exJirapong Wattanabu, "Therapy Model Integration for Drug Addiction with Herbs", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParintharad Punyamat, exSiraporn Sriworasa, exAunchana sirinaree, exTawee Deela, "Unwanted Pregnancy Solving Model of the Young Motherhood", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutta Taneepanichskul , exVitool Lohsoonthorn, PhD, "Daily incense use and health effects among Thai-Vietnamese community in Sakon Nakhon Province, Thailand", An Association of Pacific Rim University (APRU) 2016 Global Health , 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2017, New South Wale
Publish Year National Conference 11
2017 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑาทิพย์ นิกุมเพชร, exจันทวิทย์ ภูมิคอนสาร, exเจนจิรา ชั้นสกุล, exณัฐพล สุทธิประภา, exพัชราภรณ์ ดีรักษา, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบกลั่นแสงอาทิตย์รูปทรงพีระมิดบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายนครินทร์ ศรีปัญญา, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจุฑาทิพย์ ศิริศิลป์, "เครื่องมืองอเหยียดข้อเข่า และข้อสะโพกส่วนล่าง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งที่ 9 , 2 - 4 พฤษภาคม 2017, จันทบุรี ประเทศไทย
2017 exจันทร์จิรา ภาโสม, exปภาวี เมธีสวัสดิ์กุล, exพัชรินทร์ อรรคศรีวร, exพิมลพรรณ ศรีสะอาด, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exจันทร์จิรา ภาโสม, exกนกวรรณ มาดขาว, exจันทร์จิรา ไชยแสง, exจิรวัฒน์ อินทะเสย์, exนริตา โคตะนนท์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจของชุมชนดงพัฒนา เทศบาลนครสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exจันทร์จิรา ภาโสม, exสโรชา ชามัสชิมา, exศุภรัตน์1 จันทะวงศ์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสวัสดิการฌาปนกิจ ของเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exสุฑาศิณี ราชวงษา, exวราภรณ์ ถวิล, exสุพรรณษา สุโพธิ์เคน, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exจันทร์จิรา ภาโสม, exเฟื่องลดา ลามคำ, exนัฐดิษฐ์ ริกำแง, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, ex วนิดา ศรีสงคราม, exสัมภาษณ์ นรภาร, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5และนานาชาติครั้งที่ 1 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exพิชชาพร โพธิมณี, ex ฟาตีมา บองกอต, exรัติยา อันทะโคตร, exละเอียด ศรีวรกุล, exอนุสิทธิ์ นามโยธา, "แบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exมณฑกาน ศรีงาม, exเย็นจิตร มงคลนํา, exศกลวรรณ ไชยบุรมย์, exขนิษฐา ศรีวรกุล, exศุภชัย สายเย็น, "กิิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exชวลิต อุตรมาตย์, exวรรณพร พึ่งวร, exสมบูรณ์ กุดนอก, exศักดิ์ชัย แก้วมณี, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, "การศึกษาแบบย้อนหลังโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2017]