ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2021

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2021

Publish Year International Journal 30
2021 exMohd Bakhtiar Munajat, exMohd Amirul Fitri A Rahim, exWathiqah Wahid, exMohd Ikhwan Mukmin Seri Rakna, exPaul CS Divis, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Inke Nadia D Lubis, exEmelia Osman, exMuhd Rafiq Mohd Kasri, exZulkarnain Md Idris, "Perceptions and prevention practices on malariaamong the indigenous Orang Asli community inKelantan, Peninsular Malaysia", Malaria Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 202, เมษายน 2021, หน้า 1-9
2021 inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, exPrathummang, S, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNavanesan, S, exMunajat, M.B, exSuwannatrai, A.T, exIdris, Z.M, "Opisthorchis viverrini metacercarial infection in cyprinid fish in Nakhon Phanom Province, Northeastern Thailand", Tropical Biomedicine, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 25-30
2021 exChariya Hahnvajanawong, exThitiporn Sahakulboonyarak, exThidarut Boonmars, exVichai Reutrakul, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of isomorellin on cholangiocarcinoma cells via suppression of NF-kappa B translocation, the phosphorylated p38 MAPK pathway and MMP-2 and uPA expression", EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 151-1-9
2021 exWantana Paveenkittiporn, exWatcharaporn Kamjumphol, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Whole-Genome Sequencing of Clinically Isolated Carbapenem-Resistant Enterobacterales Harboring mcr Genes in Thailand, 2016–2019", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 586368-1-13
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genomic Characterization of Clinical Extensively Drug-Resistant Acinetobacter pittii Isolates", Microorganism, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 242-1-12
2021 exSuttiporn Srikullabutr, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Prevalence of coliform bacterial contamination in cat drinking water in households in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 721-726
2021 exWantana Paveenkittiporn, exWatcharaporn Kamjumphol, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Draft Genome Sequence of Invasive Salmonella enterica Serovar Cannstatt Harboring mcr-1. 1, Isolated from a Fatal Sepsis Case", Microbiology Resource Annoucements, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-2
2021 exChadaporn Chaiden, exJanthima Jaresitthikunchai, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, exSuphachai Nuanualsuwan, "Streptococcus suis serotyping by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry", Plos One, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-14
2021 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์, "Effect of Mao (Antidesma sp.) juice on growth performance and resistance against Streptococcus spp. in the Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 77-83
2021 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล, exศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, "Relationship of Respirable Dust Exposure to Pulmonary Function among Informal-sector Weavers using Indigo-dyed Cotton", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า e2021076-e2021076
2021 inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Natural Solids Waste as Permeable Reactive Barriers (PRBs) for Treatment of Turbidity and COD of Municipal Ashes-Leachate", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 925-930
2021 inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex่อ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเจริญชัย ศิริคุณ, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Contamination of Cadmium, Lead, Mercury, and Manganese in Leachate from open dump, controlled dump, and sanitary landfill sites in Rural Thailand: A Case Study in Sakon Nakhon Province", Nature Environment and Pollution Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 1257-1261
2021 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Management System for a Quality and Outcome Framework in the Area of the National Health Security Office in Region 8, Thailand", Linguistica Antverpiensia, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 2415-2417
2021 exAunyarat Khanawapee, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exSuphachai Nuanualsuwan, exShigeyuki Hamada, "Distribution and Molecular Characterization of Escherichia coli Harboring mcr Genes Isolated from Slaughtered Pigs in Thailand", Microbial Drug Resistance, ปีที่ 27, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 971-979
2021 exSuleepon Poomchuchit, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exSuphachai Nuanualsuwan, exShigeyuki Hamada, "Fluoroquinolone resistance in non-typhoidal Salmonella enterica isolated from slaughtered pigs in Thailand", Journal of Medical Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-9
2021 exIngyin Shun Lae Thu, exKhajornsak Tragoolpua, exSorasak Intorasoot, exUsanee Anukool, exPhadungkiat Khamnoi, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exChayada Sitthidet Tharinjaroen, "Direct Detection of Streptococcus suis from Cerebrospinal Fluid, Positive Hemoculture, and Simultaneous Differentiation of Serotypes 1, 1/2, 2, and 14 within Single Reaction", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 996-1-12
2021 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิติรัช งานฉมัง, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exวัฒนสิทธิ์ ศิริวงษ์, exMark Gregory Robson, "Health risk assessment of dermal exposure to Chlorpyrifos among children in agricultural areas in Sakon Nakhon Province, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 9-10, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 2277-2287
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun,, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatcharaporn Kamjumphol, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Draft Genome Sequence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Harboring Staphylococcal Cassette Chromosome mec Type IX, Isolated from a Fatal Bacteremic Pneumonia Case", Microbial Resource Announcements, ปีที่ 10, ฉบับที่ 30, กรกฎาคม 2021, หน้า e00616-1-2
2021 exชัยวัฒน์ ศรีไทย, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง, exZulkarnain Md Idris, "Prevalence of Opisthorchis viverrini and its Associated Risk Factors in the Phon Sawan District of Nakhon Phanom Province, Thailand", Iranian Journal of Parasitology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 474-482
2021 exNichari Bamphensin, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNahuel Fittipaldi, exMarcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Non-Penicillin-Susceptible Streptococcus suis Isolated from Humans", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 1-17
2021 exChadaporn Chaiden, exJanthima Jaresitthikunchai, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSuphachai Nuanualsuwan, "Peptidomics Analysis of Virulent Peptides Involved in Streptococcus suis Pathogenesis", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2021, หน้า 1-10
2021 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Bacopa Herb for Solving Dementia in the Elderly", Systematic Review Pharmacy, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 548-553
2021 inดร.อัครพล ศรีชัยศุภกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Characterization of N4-like Pseudomonas Phage vB_Pae-PA14 Isolated from Seawater Sampled in Thailand", Journal of Pure and Applied Microbiology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 2347-2357
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exShigeyuki Hamada, "Whole Genome Analysis of Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Clinical Isolates in Thailand", Infectious Disorders - Drug Targets, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2021, หน้า 1-7
2021 inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidarut Boonmars, exSomdej Kanokmedhakul, exChamsai Pientong, exTipaya Ekalaksananan, exWeerasak Saksirirat, exPanaratana Ratanasuwan, exRatsami Lekphrom, exSuphachira Srichangwang, "Anticancer effects of aurisin A extracts from Neonothopanus nambi on human papillomavirus-infected cervical cancer cells", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 618-627
2021 exNattamol Phetburom, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exShigeyuki Hamada, exSuphachai Nuanualsuwan, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Klebsiella pneumoniae Complex Harboring mcr-1, mcr-7, and mcr-8 Isolates from Slaughtered Pigs in Thailand", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2436-2436
2021 exYong Hu, exShiming Fu, exGeng Zou, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exXiabing Chen, exXingxing Dong, exLin Teng, exJinquan Li, "Genome analysis provides insight into hyper-virulence of Streptococcus suis LSM178, a human strain with a novel sequence type 1005", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 1-13
2021 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNahuel Fittipaldi, exHan Zheng, exMarcelo Gottschalk, "Genomic Characterization of Streptococcus suis Serotype 24 Clonal Complex 221/234 From Human Patients", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 812436-1-12
2021 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, "Assessment of growth ability and removal efficiency of the Hydrilla (Hydrilla verticillata) in wastewater", Egyptian Journal of Aquatic Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 199-204
2021 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "The Application of Intervention Mapping in Developing a Parental Behavior Modification Program for Pesticide Exposure Prevention Among Children in Agricultural Areas for a Sub-District Health Promotion Hospital, Thailand", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 7
2021 exศิรภัสสร มูลสาร, exรศ.ดร.ชนพล ศรีฤาชา, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เขตสุขภาพที่ 10", วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 74-86
2021 exดร.พัสกร องอาจ, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021
2021 inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พัสกร องอาจ, exอ.สุนทรี โอรัตนสถาพร, "ความรุ้และทัศนคติที่มีต่อกัญชาทางการแพทย์ของประชาชนตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 69-86
2021 inนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉัตรวรุณ จำปาวัน, exสุพัตรา เคนไชยวงค์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรู้คิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดพร่องเล็กน้อย", วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 189-200
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทิพัฒน์ พัฒนโชติ, exNarongchai Sangsa, exPhatsaraporn Sirisa, exSermchart Chinnakarnsawas, exChakrit Kankang, exBenjawan Comhangpol, exPakinee Lengwehasatit, exPisacha Kasemsup, exWongklang Gudwongsa, exPongdech Sarakarn, "Factors associated with multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infection: a hospital-based case-control study", Archives of Allied Health Sciences , ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 48-55
2021 exกนกศักดิ์ รักษาสัตย์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา, exดร.สุพัฒน์ อาสนะ, "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตพื้นที่ชายแดนเขตสุขภาพที่ 10", วารสารศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 51-61
2021 exสุพัตรา ถิ่นไผ่บูรณ์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ชนะพล ศรีฤาชา, "บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธ์ุ", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 431-440

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2021]