ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2014

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2014

Publish Year International Journal 3
2014 exDan Takeuchi, ex Yukihiro Akeda, ex Tatsuya Nakayama, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYasuteru Sano, exTakashi Kanda, ex Shigeyuki Hamada, ex Surang Dejsirilert, ex Kazunori Oishi, "The contribution of suilysin to the pathogenesis of Streptococcus suis meningitis.", The Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 209, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2014, หน้า 1509-1519
2014 exTatsuya Nakayama, exJizi Zhao, exDan Takeuchi, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exPiphat Chiranairadul, exPrasanee Areeratana, exPhacharaphan Loetthong, exAnupong Pienpringam, exYukihiro Akeda, exKazunori Oishi, "Colloidal gold-based immunochromatographic strip test compromising optimised combinations of anti-S. suis capsular polysaccharide polyclonal antibodies for detection of Streptococcus suis.", Biosensors and Bioelectronics, ปีที่ 60, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2014, หน้า 175-179
2014 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, exMarcelo Gottschalk, exShigeyuki Hamada, exYukihiro Akeda, exKazunori Oishi, "A human case of Streptococcus suis infection caused by an unencapsulated strain", JMM Case Reports, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 1-4
Publish Year National Journal 2
2014 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก ๓Rs ในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 13-23
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความคิดเห็นต่อการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Alcohol Consumption on Quality of Life of Public Health Officials, Nakhon Phanom Province, Thailand", 1stNakhon Phanom National and International Conference in Healthcare (NPNICH), 7 - 10 กรกฎาคม 2014, เมือง นครพนม ประเทศไทย
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอในพื้นที่ สปสช.เขต 8", “6th International Conference on Public Health among GMS Countries: Health Service System for a Borderless Community, 6 - 7 พฤศจิกายน 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNittaya Kanitsarn, "การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร", The 1 st International Nursing Conference “NURSING INNOVATION: A KEY TO PROMOTE THE HUMANIZED HEALTH IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) ERA, 5 - 6 ธันวาคม 2014, โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 2
2014 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอรรถชัย เพิ่มจัตุรัส และ ลลิตตา พรมพิลาด, exลลิตตา พรมพิลาด, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, "การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการเรือนกระจก", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 26 สวสท.’57, 12 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียดของผู้สูงอายุ ในเขตตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดสกลนคร", มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2014, กันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2014]