ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2015

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2015

Publish Year International Journal 5
2015 inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exผศ.ดร.ภารดี ช่วยบำรุง, exดร.สิทธิสุนทร สุโพณะ, exรศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, "Enhancement of Air Filter with TiO2 Photocatalysis for Mycobacterium Tuberculosis Removal", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 600-610
2015 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, exDan Takeuchi, exShigeyuki Hamada, exKazunori Oishi, exYukihiro Akeda, "First human case report of sepsis due to infection with Streptococcus suis serotype 31 in Thailand", BMC Infectious Diseases, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015, หน้า 392
2015 exNorihisa Yamamoto, exShigeto Hamaguchi, exYukihiro Akeda, exPitak Santanirand, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMasafumi Seki, exYoshikazu Ishii, exWantana Paveenkittiporn, exRobert A. Bonomo, exKazunori Oishi, exKumthorn Malathum, exKazunori Tomono, "Clinical Specimen-Direct LAMP: A Useful Tool for the Surveillance of blaOXA-23-Positive Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii", PloS One, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า e0133204
2015 inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChariya Hahnvajanawong, exThidarut Boonmars, exSUNITTA SAENSA?ARD, exNATTHINEE ANANTACHOKE, exKULTHIDA VAETEEWOOTTACHARN, exVichai Reutrakul, "Antitumor effect of forbesione isolated from Garcinia hanburyi on cholangiocarcinoma in vitro and in vivo.", Oncology Letters , ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2015 - กันยายน 2016, หน้า 4685-4698
2015 exPrabda Praphasiri, exJocelynn T. Owusu, exSomsak Thammathitiwat, exDarunee Ditsungnoen, exPimpawan Boonmongkon, exOrnuma Sangwichian, exKriengkrai Prasert, exSankhom Srihapanya, exKanlaya Sornwong, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSurang Dejsirilert, exHenry C. Baggett, exSonja J. Olsen, "Streptococcus suis infection in hospitalized patients, Nakhon Phanom Province, Thailand.", Emerging Infectious Diseases, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 345-348
Publish Year National Journal 4
2015 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการศึกษาต่อและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 69-82
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริตรา สีประโค, "การเกิดและการกระจายตัวโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครกรณีศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2552-2556)", วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 16-23
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ทูลธรรม, "การรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอายุ 20-40 ปี ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 635-644
2015 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวทิพรัตน์ ติยะบุตร, exนางสาวอินทร์คนานต์ ศรีสุข, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม", สุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016, หน้า 43-51

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการใช้สมาธิเคลื่อนไหวในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", The 2nd USIM International Conference on Medicine and Health on 17th – 18th October 2015 at Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia., 18 ตุลาคม 2015, Kuala Lumpur มาเลเซีย
Publish Year National Conference 12
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ 20-40 ปี", The international conference on Research for Social Devotion in commemoration of the 50th anniversary of Khon Kaen University, 22 - 23 มกราคม 2015, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exนางสาวดวงเดือน บุญคาน, exนางสาวลลิตา คำมา, exนางสาวชมพูนุช ชัยยะมาคำ, exนางสาวฐิติพร โคตรบุตรดี, inนางสาวสนธินี ไวยารัตน์, อาจารย์, "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 exเกรียงไกร ทองทา, exสุภัคดี พรมจันทร์, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชนบ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exจริญา บุดพา, exสุมลเทียน โยธาคุณ, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exปัณฑิตา คำชนะ, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีย์อีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 exสุธีรา จุ้ยแดง , exวีรยา โคตรพัฒน์ , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การตรวจวัดฝุ่นละออง และตะกั่วในโรงพ่นสี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีย์อีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 exปิยาภา ใจไธสง , exวรัญชญา คตจำปา , exวสุนันท์ โพนหมั้น , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีย์อีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 exศุภกร อิ่มสนิท, exอารีย์ นวลภักดี, inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสุบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 4-6", งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 exเทอดไทย เหมืองทอง, exวันเฉลิม สงวนนาม, inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมพฤติกรรมการออกกำลังกายขอวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร", งานประุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 exดาริน เมืองพล, exอิสระพงษ์ บัตรศรี, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพน้ำประปาในตำบลเชียงเคือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 , 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดาภรณ อาจสุวรรณ, "การศึกษานำร่อง: ผลของการแช่เท้าด้วยน้ำต้มสมุนไพร ต่อการลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสดิพร ภูถมดี, "แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” , 3 - 4 กันยายน 2015, พระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2015]