ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2010

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (32 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (32 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2010

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "How Should Antibodies against P. falciparum Merozoite Antigens Be Measured?", J Trop Med, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 18, เมษายน 2010, หน้า 1-6

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exViwat Nethichai, exMongkol Promsukhan, "Assessment of Lower Songkhram River Basin Using WQI and Range of Four Water Quality Parameters", the 5th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM " Sustainable Improvement of Irrigation and Drainage", Nonthaburi, Thailand., 17 มิถุนายน 2010 - 12 พฤษภาคม 2011, นนทบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2010]