ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2013 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสุขของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสกลนคร", 8th SIFF (Surin International Folklore Festival), an International Conference on “ASEAN Cooperation for Sustainable Development” , 20 มกราคม 2013, สุรินทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย
2013 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, "ความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", 9th international Conference on Humanities and Social Sciences 2013, 14 - 15 พฤศจิกายน 2013, ขอนแกำ่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The study and developing of enforcement process on the alcohol beverage law atThe Community", The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM-2015), 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2013 exนางสาวไพลิน เปรยะโพธิเดชะ , inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และไม่ได้", The 4th ASEAN International Conference on Humanized Health Care (AIC-HHC)2013 (Intercollaboration of Health Care Professional for Better Humanized Health Services:Facing Asean Community 2015), 12 - 14 ธันวาคม 2013, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 8
2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, "การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากหลักฐานทางการเงินเชิงประจักษ์", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน", 28 พฤศจิกายน 2013, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวสนธินี ไวยารัตน์, อาจารย์, exจิราภรณ์ สีหาบุตร, exจิรประภา เฝือสูงเนิน, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exวีรยุทธ์ บุตรแสง, "ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013
2013 inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exธราดล บูระวัฒน์ , exสิรภพ ดวงสา, exอ.สนธินี ไวยารัตน์, "การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” , 28 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exสุพัตรา บุญเจียม, exภาณุวัฒน์ นันทรัศมี , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exสุจิตตรา พันธุ์พรหม , "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 exอุษา จัตวากุล, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัลลิกา มากรัตน์, "ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของวัยรุ่น ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี", งานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 exสุจิตรา ประสีระเตสัง, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน", 19 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง จันทบุรี ประเทศไทย
2013 exพรรณภามาส ศิริสวัสดิ์, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 exศุภลักษณ์ สง่าแรง, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2013]