ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2016

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2016

Publish Year International Journal 9
2016 exNirada Siriyakorn, exPornvimol Leethong, exTerapong Tantawichien, exSaowalak Sripakdee, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSurang Dejsirilert, exLeilani Paitoonpong, "Adult pertussis is unrecognized public health problem in Thailand", BMC Infectious Diseases, ปีที่ 16, ฉบับที่ 25, มกราคม 2016
2016 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, exShigeyuki Hamada, exKazunori Oishi, exYukihiro Akeda, "Development of a multiplex PCR assay to detect the major clonal complexes of Streptococcus suis relevant to human infection", Journal of Medical Microbiology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016, หน้า 392-396
2016 exJennifer C. Mo?si, exMatthew Moore, exMaria da Gloria Carvalho, exSamba O. Sow, exDuangkamon Siludjai, exMaria Deloria Knoll, exMilagritos Tapia, exHenry C. Baggett, exA. Connor, exS. Dejsirilert, exL. R. Grant, exS. Henchaichon, exP. Jorakate, exA. Kaewpan, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exK. Kotloff, exO. S. Levine, exM. M. Levine, exU. Onwuchekwa, exM. Samake, exM. Sylla, exB. Tamboura, exT. Taylor, exC. G. Whitney, "Enhanced Diagnosis of Pneumococcal Bacteremia Using Antigen- and Molecular-Based Tools on Blood Specimens in Mali and Thailand: A Prospective Surveillance Study.", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 94, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 267-275
2016 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShigeyuki Hamada, exYukihiro Akeda, exKazunori Oishi, "Fatal Septic Meningitis in Child Caused by Streptococcus suis Serotype 24", Emerging Infectious Diseases, ปีที่ 22, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 1519-1520
2016 exSantimaleeworagun, W, exSamret, W, exPreechachuawong, P, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exJitwasinkul, T, "EMERGENCE OF CO-CARBAPENEMASE GENES, BLA(OXA23), BLA(VIM) AND BLA(NDM) IN CARBAPENEM-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII CLINICAL ISOLATES", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน 2016, หน้า 1001-1007
2016 exWireeya Chawjiraphan, exPiengchan Sonthayanon, exPhanita Chanket, exSurachet Benjathummarak, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exThareerat Kalambhaheti, "MULTILOCUS SEQUENCE TYPING OF BRUCELLA ISOLATES FROM THAILAND", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2016, หน้า 1-18
2016 exWilasinee Srisanyong, exRatree Takhampunya, exThidarut Boonmars, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exFanan Suksawat, "Prevalence of Bartonella henselae, Bartonella clarridgeiae, and Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii in pet cats from four provincial communities in Thailand", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 663-670
2016 exSantimaleeworagun, W., exSamret, W., exPreechachuawong, P., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exJitwasinkul, T., "Emergence of co-carbapenemase genes, BLAOXA23, BLAVIM AND BLANDM in carbapenem-resistant Acinetobacter Baumannii Clinical isolates", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, มกราคม 2016, หน้า 1001-1007
2016 exPatcharaporn Tippayawat, ex Nutthakritta Phromviyo, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApiwat Chompoosor, "Green synthesis of silver nanoparticlesin aloe vera plant extract preparedby a hydrothermal method and theirsynergistic antibacterial activity", PeerJ, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 10, มีนาคม - ตุลาคม 2016, หน้า 1-e2589-15
Publish Year National Journal 8
2016 exนายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร พรรณี บัญชรหัตถกิจ, "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่หมู่บ้านแพร่เชื้อ เขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลลัพธ์กลไกการขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัวในระบบสุขภาพอำเภอ", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (Research and development health system journal), ปีที่ ึ7, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยงต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน", วารสารวิจัยละพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 19-24
2016 inนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายความเครียดร่วมกับการปรับกระบวนการคิดต่อการลดความเครียดของผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย", วารสารสวนปรุง, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 17-32
2016 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธวัชชัย อินทะสร้อย, exอภิญญา เพชรวิสัย, exรุ่งทิพย์ ไพศาล, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 23-33
2016 exสุจิตรา มานะกุล, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการตรวจวิธี Carba NP มาตรฐานกับวิธี Carba NP ประยุกต์ ในการตรวจหาการสร้างเอนไซม์ carbapenemase ของเชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae", วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 , ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 145-147
2016 exพัชรินทร์ ภูวิเลิศ, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี, "ผลการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT 7 ที่มีต่อความเครียดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 285-294
2016 inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงลักษณ์, exศศิวรรณ, exธนากร, exกรรณิการ์, exวิชชุตา, exโชติมา, exเกษมณี, exอนุสรณ์, "ความชุกของหนอนพยาธิใบไม้ตับในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", SNRU Journal of Science and Technology , ปีที่ 2559, ฉบับที่ -, เมษายน 2016

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 32
2016 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรุ่งนภา ไชยพร, exประกายดาว กุลวงษ์, "การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวพวงมณี คำเกลี้ยง , exนางสาวประกายมาศ ประดับเสริฐ , inนางสาวสนธินี ไวยารัตน์, อาจารย์, "ปริมาณความขุ่น และความกระด้างของน้ำประปาหอพัก บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 , 27 พฤศจิกายน 2016, อำ สกลนคร ประเทศไทย
2016 exนงค์ลักษณ์ บุตรดี, exสร้อยสุดา มองเคน, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 , 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exวิษณุ เมืองบาล, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ในโรงเรียนประถมศึกาาเขตเทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exพิมพ์ณดา วังทะพันธ์, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั นประถมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุวรรณ เหนือคูเมือง, exสุดารัตน์ ขุนทะ, ex อรวรรณ ทองเฟื่อง, ex อริสา ไตรยราช, exอารีย์รัตน์ เสนาวัง, "การส ารวจภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” , 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยศกร เพ็งเลา, exขวัญภิรมย์ พิมวัน, exนันทมาศ อภัยแสน, exมณีรัตน์ บุญพูล, exวันวิสา ศรียศทัน, exศศิศร โพธิ์บาย, "พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรวิกา เมืองพราม, exขนิษฐา นามเพ็ง, exจิตวรรณ พิมพ์ประเสริฐ, exชนินนันท์ แฝงจันทร์, exนูรมี อีซอมูซอ, "การสำรวจพืชสมุนไพรในชุมชนและการใช้สมุนไพรของคนในชุมชนลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 , 27 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกศกนก พันธ์โสภา, exชลธิชา อัฒจักร์, exฐิติมา หมอไสย์, exณัฎฐฌา เหลาแตว, exพัชรียา คุณมี, "การใช้ลูกประคบสมุนไพรปู่สาง ห่อผ้าครามเพื่อบรรเทาอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลัง ของเกษตรกร ในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 มิถุนายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ วงษ์พรม, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, exธิดา สียืน, exเพ็ญพิชญ์ พรมจักร, exวิษณุ มีลา, exศุภราภรณ์ อาจวิชัย, exอรอนงค์ อินทร์กอง, "การประเมินสถานภาพพืชสมุนไพรเบื้องต้นในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบข้อมูลทางสุขภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัชนิดา โครตพรหม, exวราภรณ์ ฉายพล, exวสินี วอแพง, exสุพัตรา ชัยประโคม, exอภิสรา เวียนเป๊ะ, "การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุวรรณ เหนือคูเมือง, exสุดารัตน์ ขุนทะ, exอรวรรณ ทองเฟื่อง, exอริสา ไตรยราช, exอารีรัตน์ เสนาวัง, "การสำรวจภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาวิดา ศรีสวัสดิ์, exจิราภรณ์ ไชยสาร, exฉันทพิชญา แสนจันทร์, exชลธินี แพนบุตร, exชลา หัสดร, "คุณภาพชีวิตของประชาชนลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัลลิกา ภูสมมาตร, exเยาวภา ทองขันธ์, exอรุณรุ่ง วิชามูล, exอังคณา ยืนชีพ, exอินทุอร ขาวสะอาด, "ปัจจัยเสี่ยงด้วยโรคติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยศกร เพ็งเลา, exรัชนก นาน้ำเที่ยง, exวิจิตรา ใจเจริญ, exวิจิตรา สารีโท, exชาลีฮา คามิส, exฮุสนา หะยีวานิ, "พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปัญญา ทองสา, exพจนารถ เกตุจอหอ, exสุธิดา เชียงขวาง, exอรอนงค์ ชินบุตร, "พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exชลธิชา นิลภา, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exศิริวรรณ ไชยเชษฐ์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระดับความรู้ด้านยาต้านไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4. , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exพนมรักษ์ ประกิ่ง, exศักดิ์สิทธ์ แสนคะ, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4. , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exพัชรินทร์ ภูวิเลิศ, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติสมาธิบำบัดแบบ SKT 7 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดนครพนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4. , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exจิราพร ขันทะชา, exปิยะพร เดชบาล, exสุพัฒน์ อาสนะ, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมในนิสิตคณะสาธารณสุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร., 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exณัฐธิดา สุวรรณ, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทับทิม เชื้อคาฮด, exนิรมล ศรียายาง, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exพรรณิการ์ บุญรอดดิษฐ์, exพัชฎาภรณ์ ชานุชิต, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลนาทมอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม.", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exเยาวลักษณ์ นนตระอุดร, exวุฒิชัย จันทิมา, exรัชนีกร สุขเพ็ง, exสุพัฒน์ อาสนะ, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exวุฒิชัย จันทิมา, exลลิตา จันทร์เพ็ง, exมณีรัตน์ ต้นคา, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exวาสนา แสนมหาชัย, exเมทินี ชาติชานิ, exศศิภา นาปาน, exศศิธร กล่อมปัญญา, exทศพล ไชยธงรัตน์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exบรรชัย สาที, exสุพรัตน์ ฉัตตะสี, exอาทิมา เทศอ่อน, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "การบริโภคอาหารของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์หมากแข้ง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบรรณสิทธิ์ สิทธิบรรณกุล, exวรรณวิมล ชัยประสานสินธุ์, exเนตรนภา ไชยพร, exขวัญฤดี พรมจันทร์, "ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง และยางยืดต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติยา คาเกิด, exวันวิสา โคตรเสนา, "อาการปวดต้นคอ บ่าไหล่และหลังของบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, "การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทอง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ , 26 - 27 พฤศจิกายน 2016, เมืองสกลคร สกลนคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2016]