ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2019

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2019

Publish Year International Journal 13
2019 exAtcharapornKidchana, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Application of random amplified polymorphism DNA and 16S-23S rDNA intergenic spacer polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism to predict major Streptococcus suis clonal complexes isolated from humans and pigs", Molecular and Cellular Probes, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 34-39
2019 exPiyarat Suntarattiwong, exKunlayanut Kanjanabura, exThanawan Laopipattana, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exWantana Paveenkittiporn, exTawee Chotpitayasunondh, "Pertussis surveillance in a children hospital in Bangkok, Thailand", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 81, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 43-45
2019 exReiko Shimbashi, exBin Chang, exYoshinari Tanabe, exHiroaki Takeda, exHiroshi Watanabe, exTetsuya Kubota, exKei Kasahara, exKengo Oshima, exJunichiro Nishi, exTakaya Maruyama, exKoji Kuronuma, exJiro Fujita, exTatsuki Ikuse, exYuki Kinjo, exMotoi Suzuki, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exTomoe Shimada, exMunehisa Fukusumi, exKeiko Tanaka-Taya, exTamano Matsui, exTomimasa Sunagawa, exMakoto Ohnishi, exKazunori Oishi, "Epidemiological and clinical features of invasive pneumococcal disease caused by serotype 12F in adults, Japan", PLOS One, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า e0212418--
2019 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative studies on the determination methodology of total suspended solids by using the microwave and the laboratory standard methods", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 82-87
2019 exBunthi, C, exBaggett, HC, exGregory, CJ, exThamthitiwat, S, exYingyong, T, exPaveenkittiporn, W, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exChittaganpitch, M, exRuangchira-Urai, R, exAkarasewi, P, exUngchusak, K, "Enhanced surveillance for severe pneumonia, Thailand 2010-2015", BMC PUBLIC HEALTH, ปีที่ 19, พฤษภาคม 2019
2019 exRhodes, J, exJorakate, P, exMakprasert, S, exSangwichian, O, exKaewpan, A, exAkarachotpong, T, exSrisaengchai, P, exThamthitiwat, S, exKhemla, S, exYuenprakhon, S, exPaveenkittiporn, W, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exWhistler, T, exBaggett, HC, exGregory, CJ, "Population-based bloodstream infection surveillance in rural Thailand, 2007-2014", BMC PUBLIC HEALTH, ปีที่ 19, พฤษภาคม 2019
2019 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สมุนไพรบำบัดผู้เสพยาเสพติดซ้ำ", Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019
2019 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuthasiri Rohitrattana, exThitirat Nganchamung, exParichat Ong-artborirak, exMark Robson, exWattasit siriwong, "Exposure of chlorpyrifos in toddlers living in an agricultural area in Sakon Nakhonprovince, North-East Thailand", Journal of Health Research, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2019, หน้า 151-161
2019 inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, exIdris, Z.M, "Prevalence and associated risk factors of Opisthorchis viverrini infections in rural communities along the Nam Kam River of Northeastern Thailand", Tropical Biomedicine, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 81-93
2019 exNorihisa Yamamoto, exShigeto Hamaguchi, exYukihiro Akeda, exPitak Santanirand, exNarong Chaihongsa, exSuntariya Sirichot, exSuwichak Chiaranaicharoen, exHideharu Hagiya, exKouji Yamamoto, exKazuhisa Okada, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exKazunori Tomono, exHisao Yoshida, exShigeyuki Hamada, exKazunori Oishi, exKumthorn Malathum, "Rapid screening and early precautions for carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii carriers decreased nosocomial transmission in hospital settings: a quasi-experimental study", Antimicrobial Resistance & Infection Control, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2019, หน้า 110
2019 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOng-artborirak, P, exNganchamung, T, exGregory Robson, M, exSiriwong, W, "Health risk assessment of residential exposure to cypermethrin among young children in agricultural communities in northeastern Thailand", HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, เมษายน 2019, หน้า 614-623
2019 exPaveenkittiporn, W., exSripakdee, S., exKoobkratok, O., exSangkitporn, S., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Molecular epidemiology and antimicrobial susceptibility of outbreak-associated Corynebacterium diphtheriae in Thailand, 2012", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 75, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019
2019 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSaowarat Deekae, exSunee Chayangsu, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exShigeyuki Hamada, "Genomic characterization of an emerging blaKPC-2 carrying Enterobacteriaceae clinical isolates in Thailand", Scientifc Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 1-18521-7-18521
Publish Year National Journal 14
2019 inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019
2019 exวัลภา ศิริกุล, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการใช้ยาเม็ดไอโอดีนกับยาน้ำมันไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 313-334
2019 exปาริฉัตร ประจะเนย์, exวิไลวรรณ หม้อทอง, exรรินธร สัมฤทธิ์, exพวงรัตน์ ภักดีโชติ, exพัฒนพงษ์ บุญพรม, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเทวฤทธิ์ เบิกบาน, "เคอร์คูมินป้องกันแอลเนมชักนำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหัวใจในหนูแรท", ศรีนครินทร์เวชสาร https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/SMNJ/issue/view/523, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 129-133
2019 exศศิธร พรหมประกาย, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exซูลคาร์เนน เอมดี ไอดริซ, "สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ใต้การดูแลของโรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019
2019 exฐกฤต จิตจักร, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสุขาภิบาลและการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานผลิตน้ำแข็งจังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 493-510
2019 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prevalence and Factors Related to Alcohol Consumption among Undergraduate Students in a Northeast Thailand Province", วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-15
2019 exศิรินภา ประทุมมัง, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, exZul Karnain Md Idris, "การกระจายและความหนาแน่นของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาวงศ์ตะเพียนจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019
2019 exมิตรทัย แก้วคำ, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกของการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิในลำไส้ของเด็กนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตอนใต้จังหวัดนครพนม", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019
2019 exนิภารัตน์ จันทร์วงศ์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 473-491
2019 exเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผ่านเกณฑ์การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 8", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 459-472
2019 exAung Phyo Wai, exPanupan Sripan, exThidarut Boonmars, ex Pranee Sriraj, exRatchadawan Aukkanimart, exJiraporn Songsri, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirintip Boonjaraspinyo, ex Sukhonthip Khueangchaingkhwang, exPorntip Laummaunwai, exZhiliang Wu, exBenjamabhorn Pumhirunroj, exAtchara Artchayasawat, exKanpicha Chomphumee, exPanaratana Rattanasuwan, exChatanun Eamudomkarn, exOpal Pitaksakulrat, exNuttapon Ekobol, "Seasonal variation of parasitic infections in Asian swamp eels(Monopterus albus) from local markets in Yangon, Myanmar", Veterinary Integrative Sciences. , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 181-193
2019 exทิพเนตร ผุยปัญญา, exวนิดา สีอุบล, exสุจินันท์ ศรีนครา, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินฝุ่นละอองและจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารหอพัก:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารโรงพยาบาลสกลนคร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 77-85
2019 exดวงฤทัย ธาตุวิสัย, exรัตติยากร โคตรมี, exศิรินันท์ พลพันธ์ขาง, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายภายในร้านถ่ายเอกสาร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์คชสาส์น, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 45-56
2019 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, inนางสาวฤทัยทิพย์ สุระเสียง, อาจารย์, exชุลีวลัย์ธญั ญศิรินนท์, "การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนของนักเรียนชนั้ ประถมศึกษาตอนปลายและปริมาณสารไอโอดีนในเกลือบริโภค", วารสารโภชนาการ , ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 46-54

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2019 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative studies on the determination methodology of total suspended solids by using the microwave and the laboratory standard methods.", 10th International Conference and the 2nd Nontri International Conference on Environmental and Rural Development , 15 กุมภาพันธ์ 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria L", 10th International Science, Social science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019) 20th-23rd November 2019. Rajamangala University of Technology of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Thailand., 20 - 23 พฤศจิกายน 2019, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Prediction of clonal complexes of S. suis by PCR", 4th International Workshop on Streptococcus suis, 3 - 5 มิถุนายน 2019, Montreal แคนาดา
Publish Year National Conference 12
2019 exดวงฤทัย ธาตุวิสัย, exรัตติยากร โคตรมี, exศิรินันท์ พลพันธ์ขาง, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสาร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน The First National and International Conference of Kalasin University 2019 : Recent Innovation of Sciences and Social Sciences for Sustainability (2019 KSUC) , 15 - 16 กรกฎาคม 2019, เมือง กาฬสินธุ์ ประเทศไทย
2019 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพชรรัตน์ แก้วดวงดี, "ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานในกลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมครามในตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 "วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม", 24 - 26 กรกฎาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา ศรีโยธี, exภาวินี สมศรี, exอาลาวียะห์ เจ๊ะมูดอ, inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำย่านางต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการรระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาลาวียะห์ เจ๊ะมูดอ, exกาญจนา ศรีโยธี, exภาวินี สมศรี, inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 30 พฤศจิกายน 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลำพึง วอนอก, exญาสุมินทร์ ศรีบัวอ่อน, exวรรณศรี แววงาม, exกฤชกันทร สุวรรณพันธุ์, "ผลของโปรแกรมการเรียนรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, exกฤชกันทร สุวรรณพันธุ์, exอนามิกา นิลบุรี, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรศักดิ์ พาจันทร์, exสุทิน ชนะบุญ, exอภิญญา ธรรมแสง, exสุวิชญา แก้วกงพาน, "ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรปรียา พิมพ์สวัสดิ์, exอรยา สากุล, exอารียา มุงคุณ , exสุพัฒน์ อาสนะ, "ความผูกพันต่อสถาบันของของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอมาวดี ยุระศรี, exนางสาวอินทิรา แจ่มใส, exนางสาวอินธุอร แสงสุรินทร์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรทิพย์ สุวรรณี, exดอกแก้ว ไพศาล, exอมรศักดิ์ แก่นท้าว, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปวีณา ภูกาบเพชร, exสุธิดา สิงห์หล้า, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนฤมล นาสุริวงษ์, exนภัสรา สีดามาตย์, exมนฑกานต์ ทาทิวัน, exสุพัฒน์ อาสนะ, "คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2019]